خانه / مهندسی ها / مهندسی شیمی / معرفی و دانلود کتاب طراحی مهندسی شیمی ، اصول، تجربه، اقتصاد واحد و طراحی فرآیند

معرفی و دانلود کتاب طراحی مهندسی شیمی ، اصول، تجربه، اقتصاد واحد و طراحی فرآیند

کتاب طراحی مهندسی شیمی ، کتاب کاملی برای آموزش اصول طراحی به دانشجویان مهندسی شیمی میباشد. در این کتاب، اصول عملیات واحدها، جدیدترین معرفی و دانلود کتاب طراحی مهندسی شیمی ، اصول، تجربه، اقتصاد واحد و طراحی فرآیندمطالب در مورد طراحی فرآیند، انتخاب دستگاه‌ها، اقتصاد واحد و فرآیند، ایمنی و جلوگیری از اتلاف گردآوری شده اند.

کتاب در دو بخش نوشته شده است. بخش اول با عنوان طراحی فرآیند، بحثهای توسعه نمودار جریان، تحلیلهای اقتصادی فرآیند، ایمنی و تاثیرات زیست محیطی و بهینه سازی را شامل میشود. بخش دوم با عنوان طراحی واحد، بحث طراحی و انتخاب دستگاه‌ها را پوشش میدهد. مطالب بخش دوم، میتوانند به عنوان منبعی برای تدریس به دانشجویان یا برای مهندسانی که در پروژه‌های طراحی فعالیت میکنند استفاده شوند.

میتوانید در انتهای همین پست، ویرایشهای اول و دوم این کتاب را دانلود کنید.

تغییرات ویرایش جدید:

  • پوشش بیشتر مباحث هزینه‌های فرآیند و اقتصاد آن به همراه توضیحات بیشتر در مورد تخمین هزینه‌های کلی
  • فصلهای جدید در مورد انتخاب دستگاه‌ها، طراحی راکتور
  • مطالب جدید در مورد تخمیر، جذب سطحی، جداسازی با غشا، تبادل یونی و کروماتوگرافی
  • پوشش بیشتر مباحث مرتبط با زیست و داروسازی و توضیح بیشتر در مورد فرآیندهای ناپیوسته
  • تمام داده های بخش دوم کتاب به روزرسانی شده و با آخرین استانداردهای موجود همخوانی دارند

فهرست مطالب کتاب طراحی مهندسی شیمی، ویرایش دوم

فهرست مطالب کتاب طراحی مهندسی شیمی، ویرایش دوم

Chemical Engineering Design, 2nd Edition
Preface to the Second Edition
How to Use This Book
Acknowledgments
PART 1. PROCESS DESIGN
CHAPTER 1. Introduction to Design
Key Learning Objectives
۱٫۱ Introduction
۱٫۲ Nature of Design
۱٫۳ The Organization of a Chemical Engineering Project
۱٫۴ Project Documentation
۱٫۵ Codes and Standards
۱٫۶ Design Factors (Design Margins)
۱٫۷ Systems of Units
۱٫۸ Product Design
References
Nomenclature
CHAPTER 2. Process Flowsheet Development
Key Learning Objectives
۲٫۱ Introduction
۲٫۲ Flowsheet Presentation
۲٫۳ The Anatomy of a Chemical Manufacturing Process
۲٫۴ Selection, Modification, and Improvement of Commercially-Proven Processes
۲٫۵ Revamps of Existing Plants
۲٫۶ Synthesis of Novel Flowsheets
۲٫۷ PFD Review
۲٫۸ Overall Procedure for Flowsheet Development
References
Nomenclature
CHAPTER 3. Utilities and Energy Efficient Design
Key Learning Objectives
۳٫۱ Introduction
۳٫۲ Utilities
۳٫۳ Energy Recovery
۳٫۴ Waste Stream Combustion
۳٫۵ Heat-exchanger Networks
۳٫۶ Energy Management in Unsteady Processes
References
Nomenclature
CHAPTER 4. Process Simulation
Key Learning Objectives
۴٫۱ Introduction
۴٫۲ Process Simulation Programs
۴٫۳ Specification of Components
۴٫۴ Selection of Physical Property Models
۴٫۵ Simulation of Unit Operations
۴٫۶ User Models
۴٫۷ Flowsheets With Recycle
۴٫۸ Flowsheet Optimization
۴٫۹ Dynamic Simulation
References
Nomenclature
CHAPTER 5. Instrumentation and Process Control
۵٫۱ Introduction
۵٫۲ The P&I Diagram
۵٫۳ Process Instrumentation and Control
۵٫۴ Conventional Control Schemes
۵٫۵ Alarms, Safety Trips, and Interlocks
۵٫۶ Batch Process Control
۵٫۷ Computer Control Systems
References
CHAPTER 6. Materials of Construction
Key Learning Objectives
۶٫۱ Introduction
۶٫۲ Material Properties
۶٫۳ Mechanical Properties
۶٫۴ Corrosion Resistance
۶٫۵ Selection for Corrosion Resistance
۶٫۶ Material Costs
۶٫۷ Contamination
۶٫۸ Commonly Used Materials of Construction
۶٫۹ Plastics as Materials of Construction for Chemical Plant
۶٫۱۰ Ceramic Materials (Silicate Materials)
۶٫۱۱ Carbon
۶٫۱۲ Protective Coatings
۶٫۱۳ Design for Corrosion Resistance
References
Nomenclature
CHAPTER 7. Capital Cost Estimating
Key Learning Objectives
۷٫۱ Introduction
۷٫۲ Components of Capital Cost
۷٫۳ Accuracy and Purpose of Capital Cost Estimates
۷٫۴ Order of Magnitude Estimates
۷٫۵ Estimating Purchased Equipment Costs
۷٫۶ Estimating Installed Costs: The Factorial Method
۷٫۷ Cost Escalation
۷٫۸ Location Factors
۷٫۹ Estimating Offsite Capital Costs
۷٫۱۰ Computer Tools for Cost Estimating
۷٫۱۱ Validity of Cost Estimates
References
Nomenclature
CHAPTER 8. Estimating Revenues and Production Costs
Key Learning Objectives
۸٫۱ Introduction
۸٫۲ Costs, Revenues, and Profits
۸٫۳ Product and Raw Material Prices
۸٫۴ Estimating Variable Production Costs
۸٫۵ Estimating Fixed Production Costs
۸٫۶ Summarizing Revenues and Production Costs
References
Nomenclature
CHAPTER 9. Economic Evaluation of Projects
Key Learning Objectives
۹٫۱ Introduction
۹٫۲ Cash Flows during a Project
۹٫۳ Project Financing
۹٫۴ Taxes and Depreciation
۹٫۵ Simple Methods for Economic Analysis
۹٫۶ Present Value Methods
۹٫۷ Annualized Cost Methods
۹٫۸ Sensitivity Analysis
۹٫۹ Project Portfolio Selection
References
Nomenclature
CHAPTER 10. Safety and Loss Prevention
Key Learning Objectives
۱۰٫۱ Introduction
۱۰٫۲ Materials Hazards
۱۰٫۳ Process Hazards
۱۰٫۴ Analysis of Product and Process Safety
۱۰٫۵ Failure-Mode Effect Analysis
۱۰٫۶ Safety Indices
۱۰٫۷ Hazard and Operability Studies
۱۰٫۸ Quantitative Hazard Analysis
۱۰٫۹ Pressure Relief
References
Nomenclature
CHAPTER 11. General Site Considerations
Key Learning Objectives
۱۱٫۱ Introduction
۱۱٫۲ Plant Location and Site Selection
۱۱٫۳ Site Layout
۱۱٫۴ Plant Layout
۱۱٫۵ Environmental Considerations
References
CHAPTER 12. Optimization in Design
Key Learning Objectives
۱۲٫۱ Introduction
۱۲٫۲ The Design Objective
۱۲٫۳ Constraints and Degrees of Freedom
۱۲٫۴ Trade-Offs
۱۲٫۵ Problem Decomposition
۱۲٫۶ Optimization of a Single Decision Variable
۱۲٫۷ Search Methods
۱۲٫۸ Optimization of Two or More Decision Variables
۱۲٫۹ Linear Programming
۱۲٫۱۰ Nonlinear Programming
۱۲٫۱۱ Mixed Integer Programming
۱۲٫۱۲ Optimization in Industrial Practice
References
Nomenclature
PART 2. PLANT DESIGN
CHAPTER 13. Equipment Selection, Specification, and Design
Key Learning Objectives
۱۳٫۱ Introduction
۱۳٫۲ Sources of Equipment Design Information
۱۳٫۳ Guide to Equipment Selection And Design
References
CHAPTER 14. Design of Pressure Vessels
Key Learning Objectives
۱۴٫۱ Introduction
۱۴٫۲ Pressure Vessel Codes and Standards
۱۴٫۳ Fundamentals of Strength of Materials
۱۴٫۴ General Design Considerations for Pressure Vessels
۱۴٫۵ The Design of Thin-Walled Vessels Under Internal Pressure
۱۴٫۶ Compensation for Openings and Branches
۱۴٫۷ Design of Vessels Subject to External Pressure
۱۴٫۸ Design of Vessels Subject to Combined Loading
۱۴٫۹ Vessel Supports
۱۴٫۱۰ Bolted Flanged Joints
۱۴٫۱۱ Welded Joint Design
۱۴٫۱۲ Fatigue Assessment of Vessels
۱۴٫۱۳ Pressure Tests
۱۴٫۱۴ High-Pressure Vessels
۱۴٫۱۵ Liquid Storage Tanks
References
Nomenclature
CHAPTER 15. Design of Reactors and Mixers
Key Learning Objectives
۱۵٫۱ Introduction
۱۵٫۲ Reactor Design: General Procedure
۱۵٫۳ Sources of Reaction Engineering Data
۱۵٫۴ Choice of Reaction Conditions
۱۵٫۵ Mixing
۱۵٫۶ Heating and Cooling of Reacting Systems
۱۵٫۷ Multiphase Reactors
۱۵٫۸ Reactor Design for Catalytic Processes
۱۵٫۹ Design of Bioreactors
۱۵٫۱۰ Multifunctional Batch Reactors
۱۵٫۱۱ Computer Simulation of Reactors
۱۵٫۱۲ Determining Actual Reactor Performance
۱۵٫۱۳ Safety Considerations in Reactor Design
۱۵٫۱۴ Capital Cost of Reactors
References
Nomenclature
CHAPTER 16. Separation of Fluids
Key Learning Objectives
۱۶٫۱ Introduction
۱۶٫۲ Gas-Gas Separations
۱۶٫۳ Gas–Liquid Separators
۱۶٫۴ Liquid-Liquid Separation
۱۶٫۵ Separation of Dissolved Components
References
Nomenclature
CHAPTER 17. Separation Columns (Distillation, Absorption, and Extraction)
Key Learning Objectives
۱۷٫۱ Introduction
۱۷٫۲ Continuous Distillation: Process Description
۱۷٫۳ Continuous Distillation: Basic Principles
۱۷٫۴ Design Variables In Distillation
۱۷٫۵ Design Methods for Binary Systems
۱۷٫۶ Multicomponent Distillation: General Considerations
۱۷٫۷ Multicomponent Distillation: Shortcut Methods for Stage and Reflux Requirements
۱۷٫۸ Multicomponent Distillation: Rigorous Solution Procedures (Computer Methods)
۱۷٫۹ Other Distillation Processes
۱۷٫۱۰ Plate Efficiency
۱۷٫۱۱ Approximate Column Sizing
۱۷٫۱۲ Plate Contactors
۱۷٫۱۳ Plate Hydraulic Design
۱۷٫۱۴ Packed Columns
۱۷٫۱۵ Column Auxiliaries
۱۷٫۱۶ Solvent Extraction (Liquid–Liquid Extraction)
۱۷٫۱۷ Capital Cost of Separation Columns
References
Nomenclature
CHAPTER 18. Specification and Design of Solids-Handling Equipment
Key Learning Objectives
۱۸٫۱ Introduction
۱۸٫۲ Properties of Granular Materials
۱۸٫۳ Storage and Transport of Solids
۱۸٫۴ Separation and Mixing of Solids
۱۸٫۵ Gas-Solids Separations (Gas Cleaning)
۱۸٫۶ Separation of Solids from Liquids
۱۸٫۷ Separation of Liquids from Solids (Drying)
۱۸٫۸ Solids Formation, Shaping, and Size Enlargement Processes
۱۸٫۹ Particle Size Reduction (Comminution)
۱۸٫۱۰ Heat Transfer to Flowing Solid Particles
۱۸٫۱۱ Hazards of Solids Processing
References
Nomenclature
CHAPTER 19. Heat-Transfer Equipment
Key Learning Objectives
۱۹٫۱ Introduction
۱۹٫۲ Basic Design Procedure and Theory
۱۹٫۳ Overall Heat-Transfer Coefficient
۱۹٫۴ Fouling Factors (Dirt Factors)
۱۹٫۵ Shell and Tube Exchangers: Construction Details
۱۹٫۶ Mean Temperature Difference (Temperature Driving Force)
۱۹٫۷ Shell and Tube Exchangers: General Design Considerations
۱۹٫۸ Tube-Side Heat-Transfer Coefficient and Pressure Drop (Single Phase)
۱۹٫۹ Shell-Side Heat Transfer and Pressure Drop (Single Phase)
۱۹٫۱۰ Condensers
۱۹٫۱۱ Reboilers and Vaporizers
۱۹٫۱۲ Plate Heat Exchangers
۱۹٫۱۳ Direct-Contact Heat Exchangers
۱۹٫۱۴ Finned Tubes
۱۹٫۱۵ Double-Pipe Heat Exchangers
۱۹٫۱۶ Air-Cooled Exchangers
۱۹٫۱۷ Fired Heaters (Furnaces and Boilers)
۱۹٫۱۸ Heat Transfer to Vessels
۱۹٫۱۹ Capital Cost of Heat Transfer Equipment
References
Nomenclature
CHAPTER 20. Transport and Storage of Fluids
Key Learning Objectives
۲۰٫۱ Introduction
۲۰٫۲ Storage of Fluids
۲۰٫۳ Transport of Gases and Liquids
۲۰٫۴ Pressure Drop in Pipelines
۲۰٫۵ Valves
۲۰٫۶ Compression and Expansion of Gases
۲۰٫۷ Pumping of Liquids
۲۰٫۸ Selection of Drivers for Rotating Equipment
۲۰٫۹ Mechanical Design of Piping Systems
۲۰٫۱۰ Pipe Size Selection
۲۰٫۱۱ Sizing of Control Valves
References
Nomenclature
Appendices
Appendix A: Graphical Symbols for Piping Systems and Plant
Appendix B: Corrosion Charts
Appendix C: Physical Property Data Bank
Appendix D: Conversion Factors
Appendix E: Design Projects (Shorter Problem Statements)
Appendix F: Design Projects (Longer Problem Statements)
Appendix G: Equipment Specification (Data) Sheets
Appendix H: Typical Shell and Tube Heat Exchanger Tube-Sheet Layouts
Appendix I: Material Safety Data Sheet
Subject Index
Appendices
A Graphical Symbols for Piping Systems and Plant
B Corrosion Chart
C Physical Property Data Bank
E Design Projects I
F Design Projects II
G Equipment Specification (Data) Sheets
H Typical Shell and Tube Heat Exchanger Tube-Sheet Layouts
I Material Safety Data Sheet

 

درباره‌ی سروش جواهریان

همچنین ببینید

مرجع کامل شبیه ‏سازی فرآیندهای پایا با ASPEN HYSYS

معرفی کتاب “مرجع کامل شبیه‏ سازی فرآیندهای پایا با ASPEN HYSYS”

امروزه استفاده از کامپیوتر به عنوان جزئی جدا نشدنی از علوم مهندسی مطرح می‌باشد. طراحی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *